Mamlekat(Live In Chicago) Shahin Najafi

مملکت(زنده در شیکاگو)

  متن آهنگ مملکت(زنده در شیکاگو) از شاهین نجفی

  این ترانه به زبان گیلکی و نوحه محرم است
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مارو خواخور فنایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مارو خواخور بگایه
  دولت زوری بی پول زایه
  نصف ملتم گشنه گدایه
  دولت زوری بی پول زایه
  نصف ملتم گشنه گدایه
  دزد و کلاش و جانی ایسه
  دزد و کلاش و جانی ایسه
  هر خری هم خوره کدخدایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مارو خواخور بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مارو خواخور بگایه
  همه زیرآب زن و خایه مالو
  پشت هرکس بکن کیر و خایه
  همه زیرآب زن و خایه مالو
  پشت هرکس بکن کیر و خایه
  کس کسه روا نره برار جان
  کس کسه روا نره برار جان
  مملکت مثل کاروانسرایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مار خواخور بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مار خواخور بگایه
  مردک دوزاری روزه خوانه
  یاد دهه کرا جاقلانه
  مردک دوزاری روزه خوانه
  یاد دهه کرا جاقلانه
  وقتی که مملکت بی صاحبه
  وقتی که مملکت بی صاحبه
  هرچی آیه امی خونه گایه
  مملکت تو بگا من بگایه
  مملکت تو بگا من بگایه
  مملکت تو بگا من بگایه
  ملت مار خواخور بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  مملکت من بگا تو بگایه
  ملت مار خواخور فنایه

  ارسال از مسعود عزیزی
Download Mamlekat(Live In Chicago) Shahin Najafi